Sverige Mäklaren


Ordlista


Amortering
Avbetalning på låneskuld.

Anbud
Erbjudande om att ingå ett avtal. Bindande för anbudsgivaren, men inte vid köp av fastighet eller bostadsrätt.

Andelslägenhet
Förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening. Man betalar månadsvis sin andel av föreningens kostnader.

Annuitetslån
Långfristigt lån med låg amortering i början. Summan av amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.

Anslutningsavgift
Avgift för att ansluta fastighet till kommunens vatten, avlopp, el, gas mm.

Arrende
Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss årlig eller månatlig avgift.

Avgäld
Avgift. För t.ex tomträtt, arrende, skatt eller räntebetalning.

Avlyft
Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens början,
ersätts av bottenlån.

Avstyckning
Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.

Balansräkning
Redovisning över ett företags/förenings skulder, tillgångar och eget kapital vid en bestämd tidpunkt.

Bankvärdering
Värdering av bostadens allmänna saluvärde, inför belåning i bank.

Basbelopp
Begrepp från lagen om allmän försäkring, följer årliga förändringar i prisläget.

Besiktning
Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa atthan fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation.

Belåningsvärde
Objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde som ligger till grund för bankens belåning. Utgår normalt från ett värderingsunderlag.

Beskrivning
Tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Innehåller uppgifter om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat bl.a från myndigheter, banker, föreningar och säljaren.

Bindningstid
Den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.

Boarea
BOA, är bruksarea för boutrymmen. Vid uppdelning av boarea på utrymmen med högre och lägre rumshöjd än 2,1 m används beteckningen BOA:H vid rumshöjd över 2,1 m och BOA:L vid rumshöjd lägre än 2,1 m (begreppets fullständiga definition är betydligt mer omfattande).

Boendekostnadskalkyl
En beräknad totalkostnad för att bo i huset eller lägenheten inklusive ränte- och driftkostnader, skatteeffekter och normalt med ett "kvar-att-leva-för-belopp" då allt är betalt.

Borgenär
Kreditgivare med fordran, t.ex banker och hypoteks-institut.

Borgensman
Den som gått i borgen för ett lån och som blir betalningsskyldig om inte gäldenären betalar. Kan gälla max en fast summa eller att ta över allt betalningsansvar (proprieborgen).

Bostadsrätt
Upplåtelse av bestämd lägenhet i fastighet i obegränsad tid pga andel och medlemskap i bostadsrättsförening som äger fastigheten.

Bottenlån
Lån med bättre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt inom 60-75% av marknadsvärdet. Denna typ av lån kan fås med bunden fast ränta.

Bruksarea
Den yta av en nyttjandeenhet som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida. För uppmätning av bruksarea fordras en uppdelning av varje våningsplan i sammanhörande utrymmen (begreppets fullständiga definition är betydligt mer omfattande).

Bunden ränta
Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats under en given tid.

Byggnadslov
Krävs i princip för all ny- till- eller ombyggnad. I nya Plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnd
Det kommunala organ som prövar frågor om bygglov och planfrågor.

Detaljplan
Reglerar utformningen av ett område i detalj. Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Dolda fel
Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna undersökning kunnat upptäcka eller bort räkna med pga husets ålder, skick eller liknande. Säljaren kan då bli ansvarig för dem.

Driftkostnader
T.ex Uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning, samfällighet, försäkringar m m.

Dödning
- av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit ställs
ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt, så att det kan avföras från fastighetsboken.

Effektiv ränta
Används för att jämföra olika krediter. Alla avgifter ingår omräknat till årsränta.

Exekutiv försäljning
Tvångsvis försäljning genom kronofogdemyndigheten.

Expropriation
Stat eller kommuns tvångsförvärv av fastighet eller del av fastighet.

Fastighet
Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Fastighetsbeskrivning
Fastighetsmäklarens fakta om fastigheten som inhämtats från myndigheter, bank och kommun samt säljarens upplysningar om fastighetens skick, driftkostnader mm.

Fastighetsregister
Lantmäteriets förteckning av alla fastigheter med uppgift om areal, officialservitut mm. Se även inskrivnings-register.

Fri grund
Tomt med äganderätt.

Förfallodag
Dag då ränta och amortering på lån skall betalas.

Förköpsrätt
Kommunens rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe när en fastighet säljs.

Förmedlingsuppdrag
Säljarens skriftliga uppdrag till fastighetsmäklaren att förmedla en försäljning av bostaden. Det är dock fortfarande bara säljaren som kan besluta om en försäljning skall ske.

Förvärvstillstånd
Krävs i vissa fall, t ex när köparen är utländsk medborgare, vid förvärv av fritidshus i känsliga områden, eller vid förvärv av jordbruks- eller hyresfastighet.

Gatukostnad
Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan 1982 ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning som före 1982 betalades till kommun för mark som fordras framför tomten.

Gemensamhetsanläggning
En anläggning som är gemensam för flera fastigheter. T.ex avlopp, uppvärmning m m.

Gravationsbevis
Skriftligt utdrag ur fastighetsboken med uppgift om lagfarna ägare, uttagna pantbrev, inskrivna nyttjanderätter m m.

Gravationer
Belastningar, som t ex servitut eller nyttjanderätter pantbrev/inteckningar etc.

Gäldenär
Den skuldsatte personen (kredittagaren).

Hypotek
Säkerhet, pant som ställs för lån i bank.

Hypoteksinstitut
Särskilda långivare för fastighetsbelåning.
Bedriver inte någon bankrörelse i övrigt. Beviljar lån med bunden ränta och längre amorteringstid.

Hypotekslån
Bottenlån i hypoteksförening eller institut.

Inskrivning
Anteckning i fastighetsboken om t ex ny ägare, servitut m m.

Inskrivningsregister
Ersätter fastighetsboken och fastighetsregistret till stor del. Handhas av lantmäteriverket.

Inomläge
Pantbrevens förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i fastigheten.

Inskrivningsmyndighet
Tingsrätten är en sådan och där registreras lagfarter m m.

Inteckning
Äldre benämning på själva pantbrevet, dels själva inskrivningsförfarandet för pantbrev.

Jordabalken
Lag som reglerar juridiska frågor som rör fast egendom.

Jämkning
En förhandsanpassing av den preliminära skatten till den beräknade slutliga skatten. Ansökan görs hos lokala skattemyndigheten.

Kedjehus
Sammankopplade småhus, oftast med garage eller förrådsbyggnad.

Kapitalkostnad
Utgiften för ränta och amortering på ett lån.

Klyvning
Delning av fastigheter till nya enheter.

Köpekontrakt/avtal
Köpehandling där vissa formella krav måste vara uppfyllda för att köpet skall vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet.

Köpebrev
Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och innehållande vissa formella krav. På denna handling söks sedan normalt lagfart för den nya ägaren och är ett bevis för att köpet är genomfört.

Lagfart
Inskrivning av äganderätten i fastighetsboken. Med lagfarten följer en rad rättigheter.

Likvidavräkning
Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren på tillträdesdagen och fördelar bl.a räntor på övertagna lån m m.

Lånebild
Sammanställning av befintliga lån och deras villkor.

Löptid
Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.

Marginalskatt
Den skatt du betalar på den sista hundralappen av din inkomst.

Marknadsräntor
De räntesatser som är gällande på lånemarknaden.

Notariatlån
Lån från privatperson eller företag som bevakas av en banks notariatavdelning.

Nyttjanderätt
Arrende, hyra, upplåtelse av olika slag till person eller företag. Tidsbegränsat. Belastar fastigheten. Se servitut.

Näringsfastighet
Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad.

Pantbrev
Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

Permanentbostad
Bostad som bebos året om. Vid uppskov av reavinst gäller att man måste varit bosatt minst ett år före försäljningen, eller tre av de senaste fem åren i bostaden.

Privatbostad
Småhus, tomt eller bostadsrätt som till övervägande delen används eller avses att användas som ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende.

Rak amortering
Lånet återbetalas i lika stora delar under hela lånetiden.

Realisationsvinst/-förlust
Den beskattningsbara vinst eller den skattereduktions-berättigade förlust som uppstår vid försäljning av fastighet eller annan bostad.

Relaxation
Avlyft av de pantbrev/ inteckningar som belastar en fastighet.

Revers
Skuldförbindelse som anger lånestorlek och villkor.

Rörlig ränta
Räntan förändras med det allmänna ränteläget.

Samtycke
T ex makes eller sambos godkännande av överlåtelsen.

Samfällighet
Sammanslutning av fastigheter för t ex skötsel och drift av gemensam anläggning.

Serielån
Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje konverteringstillfälle.

Servitut
Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t ex gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand mm.

Stamfastighet
Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.

Stämpelskatt
Kallas vanligen lagfartskostnad. Tas även ut när ett pantbrev tas ut.

Säljarrevers
Skuldförbindelse från köparen till säljaren som tecknas vid köpet.

Taxeringsbevis
Fås från lokala skattemyndigheten och visar taxerings-kod (typ av användning av fastigheten) och åsatt taxeringsvärde.

Taxeringsvärde
Fastställs vid fastighetstaxeringen och räknas numera upp med index för aktuellt område varje år.

Tillträdesdag
Dagen då köparen övertar ansvaret för fastigheten eller bostadsrätten och slutbetalning normalt sker.

Tomträtt
Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med
vissa mellanrum, normalt vart 20:e år.

Topplån
Lån med sämre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt upp till max 100% av marknadsvärdet. Denna typ av lån tas i vanlig bank och kan normalt endast fås med rörlig ränta.

Undersökningsplikt
Köparens skyldighet att noggrannt undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Allt som kunnat ses kan säljaren ej ställas till svars för.

Upplupen ränta
Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.

Upplysningsskyldighet
Säljarens skyldighet att för köparen redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en
köpare har rätt att få veta före köp.

Uppskovsavdrag
Uppskov med att betala skatten vid försäljning av privatbostad som varit permanentbostad, då man förvärvar ny privatbostad och avser att bosätta sig där.

Villahemförsäkring
Kombinerad föräkring för småhus och personligt lösöre i hemmet.

Värdeintyg
Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.

Värdering
Görs av värderingsman eller astighetsmäklare före en försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc. Avgör den maximala belåningsgraden.

Ägarhypotek
Den del av panten/pantbrevet som inte behövs som säkerhet för lånet då det t ex amorterats ned. Denna överskjutande del tillfaller ägaren av fastigheten.

Överhypotek
Beteckning för när ägarhypoteket pantförskrivs för lån.

Våra kontor - Hitta en mäklare

Kontakta ditt lokalkontor för mer information om Sveriges mest prisvärda mäklartjänst.
Kontaktformulär


© 2009-2020 Sverigemaklaren.se - Sverige Mäklaren. Fastighetsmäklare och lokal mäklare.